PLATFORM TÜZÜK
PLATFORMUN KURULUŞU:
Yozgat Platformu ; Tüm Yozgatlı Bakan ve milletvekilleri, Üniversiteler, Yozgat Valiliği, Yozgat Belediyesi, İlçe Kaymakamları, İlçe ve Belde Belediyeleri, Tüm Yozgatlı akademisyen, Bürokrat ve İşadamları, platformun amaçlarına uygun olmak kaydıyla gönüllülük esasına dayalı olarak kurulmuş ve faaliyet gösteren Dernek Federasyonları, il-ilçe ve köy dernekleri, vakıf kuruluşları, meslek odaları, sendikalar gibi sivil toplum kuruluşları ile bu tutanağın ayrılmaz parçası sayılan EK-1 belgesinde unvan ve isimleri bulunan kişi ve kuruluşlardan oluşur. Platformun kısa adı, YOP olarak anılmıştır.

PLATFORMUN MERKEZİ:
Yozgat Platformunun merkezi İstanbuldur. Platform, Genel Sekreterliğin önerisi ve Genel Kurul Kararı ile yurt içinde ve yurt dışında temsilcilikler açabilir. Platform, faaliyetlerini Genel Sekreterlik düzeyinde icra eder ve Başkanlık düzeyinde temsil edilir.

PLATFORMUN AMACI:
İşbu platforma üye resmi ve sivil toplum kuruluşlarının ortak amaçlarının gerçekleştirilmesi maksadıyla ;
1. Yozgatımızın kamu oyu önünde etkinliğini arttırmak,
2. dünyadaki sosyo-ekonomik gelişmeleri yakinen takip etmek,
3. Ekonomik alanda Yozgatın ve Yozgatlının kalkınmasını sağlamak,
4. Yozgat için öncelikli alanlarda eğitilmiş insan gücünün yetiştirilmesine öncülük etmek,
5. Kültürümüzü ön plana çıkartmak ve gelecek nesillere anlatmak,
6. Zengin Jeotermal kaynaklarımızı hem turizm hem de diğer alanlarda değerlendirilmesini teşvik etmek.
7. Ekonomik alanda dünya ile rekabet edebilecek yatırımları Yozgata kazandırmak,
8. modern hayvancılığın Yozgat ekonomisine kazandırılması için ortak çalışma ve proje üretmek,
9. Platform üyesi kurum, kuruluş ve kişiler arasında iş birliğini ve birlikte hareket etme bilincini yerleştirmek.

PLATFORMUN ÇALIŞMA ALANLARI VE SÜRESİ:
Platformun faaliyetleri platforma katılan belediyeler, dernek ve vakıfların; tüzük, yönetmelik veya vakıf senetlerindeki hükümleri ile diğer sivil toplum kuruluşlarının tabi olduğu mevzuat hükümleri ve yetki alanları ile sınırlıdır. Platformun çalışması, süresizdir.

ÜYELİĞE KABUL, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA:
Platforma üyelik başvuruları şahsen yahut platformun resmi internet sitesi üzerinden yazılı olarak Genel Sekreterliğe yapılır. Genel Sekreterlik teklifi üzerine Yürütme Kurulu en geç 30 gün içerisinde başvuran kişi ya da kuruluşun başvurusunu değerlendirir.
Bu süre zarfında Yürütme Kurulunca kabul kararı verilmeyen üyelik başvurusu reddedilmiş sayılır. Üyelik kabul kararı Platformun Resmi İnternet Sitesinde yayınlanır. Her platform üyesi kişi ve kuruluş Genel Sekreterliğe yapacağı yazılı bildirimle üyelikten çıkabilir. Platformun amaç, oluşum, ilke ve menfaatlerine aykırı faaliyette bulunan üyeler hakkında Disiplin Kurulu; Genel Sekreterliğin teklifiyle; uyarma, süresi 1 yılı aşmamak şartıyla üyeliği dondurma ve üyelikten çıkarma kararı verebilir.

PLATFORMUN ORGANLARI:
Platform; Genel Kurul, Başkanlık ve Yürütme Kurulu, Genel Sekreterlik, İstişare Kurulu ve Disiplin Kurulundan oluşur. Platform, kuruluşundan itibaren 1 yıl içinde Genel Kurula giderek yetkili organlarını seçer.

A) GENEL KURUL :
Genel Kurul, platformun en yetkili organıdır. Genel Kurul; EK-1 belgesinde ismi yazılı gerçek kişiler, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkili temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının başkanlarından oluşur.Genel kurul iki yılda bir yapılır. Genel Sekterlik tarafından hazırlanan gündemi görüşerek karara bağlar.
Genel Kurul, gerektiğinde Genel Sekreterliğin çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Genel Sekreterliğin olağan yada olağanüstü genel kurul toplantı çağrısını zamanında yapmaması halinde, kayıtlı üye STKların en az 5 tanesinin yazılı talebi üzerine Yürütme Kurulu Genel Kurulu olağan üstü toplantıya çağırır. Genel Kurulun toplanma yeri ve zamanı en geç 15 gün öncesinden SMS veya e-mail yolu ile üyelere bildirilir. Üyelerin EK-1 belgesinde kayıtlı SMS ve e-mail adresleri resmi yazışma adresidir. Üyeler SMS ve e-mail adreslerini en geç 15 gün içerisinde e-mail yahut faks yoluyla Platform Genel Sekreterliğine bildirmek zorundadırlar. Aksi halde mevcut SMS ve e-mail adreslerine gönderilecek her türlü bildirimler kendilerine yapılmış sayılır.

B) BAŞKANLIK VE YÜRÜTME KURULU:
Başkan; platformu yerel, ulusal ve uluslar arası düzeyde Genel Sekreterlik nezdinde temsil eder ve Yürütme Kurulunun başkanlığını yürütür. Platform çalışmalarında Genel Sekreterlik görevini yürüten sivil toplum kuruluşu ile birlikte çalışır. Genel Sekreterlikle yapılacak toplantılara katılamadığı durumlarda başkanı, başkan vekili/yardımcısı temsil eder. Başkan, Genel Kurula katılan ve başkanlık için aday olan Yürütme Kurulu üyeleri arasından, yürütme kurulu üyeleri tarafından 2 yıllığına seçilir.

İlk yapılacak Genel Kurula kadar Platform Başkanlığını ;
1)İstanbul Yozgat Kültür ve Dayanışma Derneği Kurucu Başkan: Kazım Ekinci
2) Ankara Yozgatlılar Federasyonu Eş Başkanı: Ahmet Koç
3) Avusturya Yozgatlılar Federasyon Eş Başkanı : Feyzullah Andak
4) Hollanda Yozgatlılar Federasyon Eş Başkanı : Yakup Peker
5) Hollanda Yozgatlı iş adamları Derneği Yürütme Kurulu Üyesi
6) Bursa Yozgatlılar Derneği Yürütme Kurulu Üyesi
7) Kayseri Yozgatlılar Derneği Yürütme Kurulu Üyesi
8) İzmir Yozgatlılar Derneği Yürütme Kurulu Üyesi
9) İzmit/Kocaeli Yozgatlılar Derneği Yürütme Kurulu Üyesi
10) Antalya Yozgatlılar Derneği Yürütme Kurulu Üyesi
11) Eskişehir Yozgatlılar derneği Yürütme Kurulu Üyesi
12) Konya Yozgatlılar derneği Yürütme Kurulu Üyesi
13) Sivas Yozgatlılar derneği Yürütme Kurulu Üyesi başkanlarından oluşan Kurucular Başkanlık Kurulu yürütür. Kurucular Başkanlık Kurulu kendi arasında toplanarak Başkan yada eş başkanlarını seçer. Yürütme Kurulu ; Yurt dışında ülke , yurt içinde il temsilcilerinden oluşur. EK-1de ismi yazılı her il ve ülke STKları ülke ve / veya il temsilcini kendi aralarından seçerler. Yürütme Kurulu ; Yapılan her türlü faaliyeti denetler, platformun amaçları doğrultusunda Genel Sekreterlikle birlikte çalışır ve bu metinde yürütme kuruluna verilen diğer görevleri ile birlikte Disiplin kurulu görevini icra eder. Yürütme Kurulu kendi arasından seçeceği beş kişiyi Disiplin Kurulu olarak görevlendirir.

C) GENEL SEKRETERLİK:
Platformun yönetim, icra ve başkanlık makamı nezdinde temsil organıdır. Genel Sekreterliğe seçilen STK , bu görevi kendi teşkilatı/yönetim kurulu ve platform başkanının başkanlığında kurul halinde yürütür ve genel Kurula katılan sivil toplum kuruluşları arasından genel kurulca 2 yıllığına seçilir.
Genel Sekreterlik teşkilatı, ilk toplantısında kendi arasında bir başkan vekili/yardımcısı seçer. Genel sekreterlik görevinin , platform merkezinin dışındaki il yada ülkede bulunan başka bir Sivil Toplum Kuruluşuna geçmesi durumunda seçilen STK , platform merkezine daimi bir görevli atar ve faaliyetlerini bu görevliyle koordineli olarak yürütür. Genel Sekreterlik görevi , ilk Genel Kurula kadar Yozgat Kültür ve Dayanışma Derneği yönetim kurulu tarafından yürütülür.

GENEL SEKRETERLİK GÖREV VE YETKİLERİ:
Platform amacını yerine getirmek için;
1.Kayıtların tutulması, üyelerle ve kamuoyu ile iletişimin sağlanması, alınan kararların kamuoyuna ve üyelere duyurulması, yetkili organlara ulaştırılması ve uygulamaya konulması, genel ya da yürütme kurulunca verilen yetkiler çerçevesinde, her türlü yazışmaların yapılması, gelen evrakların tebliğ ve teslim alınması, yapılan işlerle ilgili Yürütme Kurulunu bilgilendirilmesi, toplantı tutanaklarının hazırlanması ve arşivlenmesi,
2.Yürütme Kurulu tarafından oluşturulan gündemin onbeş gün (15) öncesinden den Platform üyelerine gönderilmesi görevlerini yapar.
3. Yozgat Platformunun amaçlarını ve birlikte hareket etme bilincini yerleştirmek amacıyla Platform üyeleri ile birlikte vizyon belirleme toplantıları düzenlemek.
4 Yozgat lobisini oluşturmak için, siyasetçilerimizi, iş adamlarımızı, bürokratlarımız, akademisyenlerimizi, meslek ve sivil toplum kuruluşlarımızı, basın ve medya kuruluşlarımızı, sanatçı ve sporcularımızı Platform üyelerinin bulunduğu bölge ve şehirlerde bir araya getirecek Bölgedeki Platform üyesi ile birlikte organizasyonları düzenlemektir.
5. Platform üyelerinin olduğu Ülke ve bölgelerde yapılacak organizasyonlarda Yozgat Platformunun etkinliklerini, projelerini ve hedeflerini bölge yöneticileri ve STK?lara paylaşarak ekonomik kalkınmaya destek sağlamak,

D) İSTİŞARE KURULU:
İstişare Kurulu;Bakan, vali, Rektör, Milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanları, federasyon ve derneklerin yönetim kurulu başkanları, iş ve meslek kuruluşlarının yönetim kurulu başkanları, vakıfların mütevelli heyet başkanları, ve Genel Sekreterliği teklifi üzerine Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen akademisyen , bürokrat ve iş adamları İstişare kurulunu oluşturur. İstişare Kurulu üyeleri seçime tabi değildir. Makam değişikliği halinde yeni göreve gelen doğal olarak İstişare Kurulu üyesi olur.

İstişare Kurulu;
A- Platformun amaçlarının gerçekleştirilmesi için öneriler geliştirir ve bu önerileri Genel Sekreterliğe bildirir.
B- Platform çalışmalarını değerlendirerek sonuçlarını Yürütme Kuruluna bildirir.
C- Platformun hedefleri doğrultusunda projeler üretir, üye kuruluşlara proje desteği sağlar ve hazırlanan projelerin uygulamaya geçmesinde destek sağlar.

SONUÇ:
İşbu sayfadan ibaret mutabakat metni, EK-1 belgesinde imzası bulunan kişi, kurum ve kuruluşların ortak kabulüyle hazırlanmış ve kabul edilmiştir.
YOZGAT PLATFORMU 2021 Tüm Hakları Saklıdır